ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

НОВИ ГУМИ ДООЕЛ има обврска да ја чува приватноста на своите корисници. Затоа, се собираат само неопходните, основни податоци и податоците неопходни за работење и информирање на корисниците во склад со законот, добрите деловни обичаи и со цел обезбедување на квалитетна услуга.

Сите податоци за корисниците строго се чуваат и достапни се само на вработените на кои тие податоци им се неопходни за извршување на нивната работа.

Сите вработени во НОВИГУМИ ДООЕЛ и кај нашите деловни партнери одговорни се за почитување на начелата на заштита на приватноста. Корисниците имаат можност за избор за пријава или одјава од мејлинг листите и другите канали на комуникација.

КОНТАКТ

Христо Батанџиев бр. 80
Телефон : 079 285 841
sales@novigumi.mk