СОГЛАСНОСТ И ПРОМЕНИ

НОВИ ГУМИ ДООЕЛ има право да ги менува условите за користење, без претходно известување на своите потрошувачи.

Секој корисник има можност во текот на нарачување да се информира за важечките услови за користење.

КОНТАКТ

Христо Батанџиев бр. 80
Телефон : 079 285 841
sales@novigumi.mk