ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ

Зависно од рокот кој го дава производителот на гумата, даваме и соодветна гаранција за квалитетот во траење од 12 до 36 месеци од датумот на купување.

Рокот за отстранување на недостатоците во гарантниот рок е најмногу 45 дена од денот на прием на барањето.

За било какви прашања поврзани со рекламации за квалитетот на гумите, Ве молиме побарајте не на 079 285 841 како би можеле благовремено да реагираме.

КОНТАКТ

Христо Батанџиев бр. 80
Телефон : 079 285 841
sales@novigumi.mk